Tin tức - Sự kiện
Quay lại

Kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Ngày 13/10/2017, 15:10
Kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tận dụng hết nguồn lực sẳn có ở trường, trong công tác, giảng dạy giáo dục học sinh đạt kết quả cao, đảm bảo tính công bằng dân chủ
Kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tận dụng hết nguồn lực sẳn có ở trường, trong công tác, giảng dạy giáo dục học sinh đạt kết quả cao, đảm bảo tính công bằng dân chủ
Tập tin đính kèm:
BGH