Tin tức - Sự kiện
Quay lại

Kế hoạch tự kiểm tra hoạt động

Ngày 13/10/2017, 15:16
Kế hoạch tự kiểm tra hoạt động: tiếp tục cũng cố , kiện toàn lực lượng cộng tác viên thanh tra ,tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm nhiệm vụ thanh tra. Tập trung kiểm tra tài chính, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra hoạt động sư phạm
Kế hoạch tự kiểm tra hoạt động: tiếp tục cũng cố , kiện toàn lực lượng cộng tác viên thanh tra ,tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm nhiệm vụ thanh tra. Tập trung kiểm tra tài chính, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra hoạt động sư phạm
Tập tin đính kèm:
BGH