Thông báo
Quay lại

Công khai tài chính Quý 1 năm 2022

Ngày 18/10/2022, 16:36
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1/2022 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI  QUỸ HỌC PHÍ, QUỸ DỊCH VỤ QUÝ 1/2022
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
 Trường THCS Lê Lợi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1/2022 như sau:
Tập tin đính kèm:
Bộ phận tài chinh

Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online:
Tổng số lượt truy cập:
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018