Thông báo
Quay lại

Kế hoạch chủ nhiệm 2018 2019

Ngày 05/11/2018, 13:54
- Số lớp: 31. Chia ra: K6: 9 - K7: 8 - K8: 8 - K9: 6 - Số học sinh: Tổng số: 1209 em ( nữ : 586 em). + Khối 6: 347 em 171 Nữ + Khối 7: 305 em 150 Nữ + Khối 8: 303 em 145 Nữ + Khối 9: 254 em 120 Nữ - Số GVCN: 31 giáo viên. 1.Thuaän lôïi: - Laõnh ñaïo tröôøng raát quan taâm ñeán coâng taùc chuû nhieäm, Thầy Huỳnh Văn Hà ( hieäu tröôûng) tröïc tieáp chæ ñaïo coâng taùc chuû nhieäm. - Moät boä phaän GVCN coù kinh nghieäm trong coâng taùc chuû nhieäm laøm noøng coát ôû caùc khoái 6, 7, 8, 9 nhaø tröôøng tuyeån choïn nhöõng giaùo vieân coù naêng löïc, kinh nghieäm toát, coù tinh thaàn traùch nhieäm cao và đạt thành tích trong phong trào GVCN giỏi các cấp ñeå laøm GVCN khoái lôùp 9.

        - Hoaït ñoäng chuû nhieäm cuûa nhaø tröôøng töøng böôùc ñi vaøo neàn neáp.

      - Coâng taùc phoái keát hôïp caùc löïc löôïng GD ôû tröôøng, gia ñình, xaõ hoäi ngaøy caøng ñöôïc thuaän lôïi hôn. Ñaëc bieät coâng taùc khuyeán hoïc, khuyeán taøi ôû ñòa phöông, ôû tröôøng hoaït ñoäng maïnh, coù hieäu quaû thieát thöïc.

Tập tin đính kèm:
Hiệu trưởng

Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online:
Tổng số lượt truy cập:
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018