Công khai
Nghị định số 06.2022 Mức thu học phí năm 2022 2023

Nghị định số 06.2022 Mức thu học phí năm 2022 2023

Công khai tài chính Quý 1 năm 2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1/2022 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Công khai tháng 4 2019

Công khai tháng 4 2019

Công khai tài chính tháng 1 và 2 2019

Công khai tài chính tháng 1 và 2 2019

Công khai tháng 11 2018

Công khai tháng 11 2018

Công khai tháng 10

Công khai tháng 10

Công khai tai chính tháng 3 2018

Công khai tai chính tháng 3 2018

Công khai tai chính tháng 02 2018

Công khai tai chính tháng 02 2018

Công khai tai chính tháng 10

Công khai tai chính tháng 10

Công khai tháng 8 2018

Công khai tháng 8 2018

Công khai thang 9 2018

Công khai thang 9 2018

Công khai tai chính tháng 04 2018

Công khai tai chính tháng 04 2018

Công khai học phí dịch vụ tháng 9

Công khai học phí dịch vụ tháng 9

Công khai NSNN tháng 9

Công khai NSNN tháng 9